Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Barlas Hukuk Bürosu Kurucusu Avukat Burçin Barlas

Ağaoğlu Maslak 1453 – Maslak Mah. Taşyoncası Sok. C7 Blok K:8 D:45 34485 Sarıyer/İstanbul

BARLAS HUKUK BÜROSU (“BARLAS HUKUK”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Büromuz amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz ziyaretçilerimizi, müvekkillerimizi, müvekkil adaylarımızı, çalışan adaylarımızı, çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı, ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Kişisel verileriniz;

 • Müvekkil ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnternet sitemizin güvenliğinin sağlanması,
 • İnsan Kaynakları süreçleriniyürütülmesi,
 • BARLAS HUKUK’un yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • BARLAS HUKUK’un kendisine tanınan hakların kullanılması ve korunması,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması,
 • Yetkili Mahkeme, İcra Dairesi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • İşe alım sürecinde adayların değerlendirilmesi

amaçlarıyla toplanmaktadır.

 

Büromuz faaliyetleri kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. İşlem Güvenliği Bilgileri
 4. Mesleki Deneyim Bilgileri
 5. Özlük Bilgileri
 6. Hukuki İşlem Bilgileri

 

 

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

 

Kişisel verileriniz; Avukatlık Kanunu kapsamında her türlü hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla başta mahkemeler ve icra daireleri olmak üzere, noterler, tapu daireleri, vergi daireleri gibi resmi kamu kurum ve kuruluşlarına; size verdiğimiz hukuki hizmet kapsamında tahsil ettiğimiz menfaatleri bildirdiğiniz banka hesabına göndermek üzere çalıştığımız bankalara, vergisel yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere finans ve muhasebe hizmeti aldığımız şirkete;

– Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına;

– İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmesinden doğan yükümlülükler ile iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na, finans ve muhasebe hizmeti aldığımız şirkete ve çalıştığımız bankalara KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

 

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
 • Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

 

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

 

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini;

 • Islak imzalı ve yazılı bir dilekçeyi veya Barlas Hukuk KVKK Başvuru Formunu kimlik fotokopisi ile info@barlaslaw.com adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte BARLAS HUKUK’a bizzat başvurarak, ıslak imzalı yazılı bir dilekçe veya Barlas Hukuk KVKK Başvuru Formu aracılığıyla Ağaoğlu Maslak 1453 – Maslak Mah. Taşyoncası Sok. C7 Blok K:8 D:45 34485 Sarıyer/İstanbul adresine göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle barlas@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından BARLAS HUKUK’a daha önce bildirilen ve BARLAS HUKUK’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden adresimize info@barlaslaw.com göndererek

tarafımıza iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.