7343 Sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu İle Getirilen Değişiklikler Ve Yenilikler Nelerdir?

5. Yargı Paketini içeren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 30 Kasım 2021 tarihinde 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır.

  • Değişiklik yapılmasından önce icranın geri bırakılması kararı istinaf kanun yolunda Bölge Adliye Mahkemeleri, temyiz kanun yolunda Yargıtay tarafından verilmekteydi. Yapılan değişiklik ile “bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan” ibaresi “takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden” şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla icranın geri bırakılması kararı verme yetkisi Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’dan alınarak takibin yapıldığı yer icra mahkemesine verilmiştir.

Ayrıca Bölge adliye mahkemesinin başvurunun esastan reddine ilişkin kararına karşı      temyiz yolunun açık olması hâlinde, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına          kadar icranın geri bırakılması kararının etkisi devam edecektir.

  • İcra İflas Kanunu’nun 87. Maddesinde değişiklik yapılarak Sicile kayıtlı malın kıymet takdirinin bilirkişilik bölge kurulu listesinde kayıtlı ve bu konuda Adalet Bakanlığınca izin verilen bilirkişilere, bunların bulunmaması hâlinde listede kayıtlı diğer bilirkişilere yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir. Dolayısıyla haczi yapan memur artık sicile kayıtlı mallar üzerinde kıymet takdiri yapamayacaktır.

İcra İflas Kanunu’nun 88. Maddesinde değişiklik yapılarak Haczedilmiş ancak    muhafaza altına alınmamış malların satış talebi üzerine muhafaza altına alınacağı   düzenlenmiştir. Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet         takdiri ve satış talebinin birlikte yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının birlikte ve peşin olarak yatırılması zorunludur.

  • Kanun’un 56. Maddesi ile 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunun 8. Maddesinde değişikliğe gidilerek abonelik sözleşmeleri bakımından 2 yıl olan haciz isteme süresi 5 yıl olarak düzenlenmiştir.

 

  • 2004 sayılı Kanun’un 111. Maddesine eklenen 111/a Maddesi ile borçluya satış yetkisi verilmesi düzenlenmiştir.

 

  • 2004 sayılı Kanun’un 111. Maddesine eklenen 111/b Maddesi ile Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış düzenlenmiştir. Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılır. Ayrıca Kanun’a göre, İhale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren yedi gün içinde satış bedelini nakden ödemek zorundadır.

Satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri     dışında kalan kişilerce yapılan ihalenin feshi talebinde, talepte bulunulurken ihale         bedelinin yüzde beşi oranında teminat gösterilmesi şartı getirilmiştir.

  • 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 32. Maddesi ile çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin tüm maddeler İcra İflas Kanunu’ndan çıkartılmıştır. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na eklenen maddeler ile düzenlenecektir.

 

 

 

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.