Ecrimisil Davası Nedir?

Ecrimisil Davası Nedir?

Haksız işgal tazminatı olarak da nitelendirilen ecrimisil, bir mal veya taşınmazın sahibinin rızası olmadan bir başkası tarafından kullanılması sonucunda istenen tazminattır. Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre de, zilyet olmayan malikin haksız işgal sebebiyle malik olmayan kötü niyetli zilyetten isteyebileceği tazminata ecrimisil denir.

TMK m.995 uyarınca, iyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.

Ecrimisil Davasının Şartları Nelerdir?

1)Haksız İşgal

Ecrimisil talebinde bulunabilmek için haksız işgalin olması gereklidir. Haksız işgal, bir mal veya taşınmazın hak sahibinin rızası ve hukuka uygun bir neden olmaksızın ele geçirilmesidir.

2)Kötü Niyetli Haksız Zilyedin Haksız İşgali Gerçekleştirmesi

Haksız işgalin kötü niyetli haksız zilyet tarafından gerçekleştirilmesi gereklidir. Zilyetliğin kendisinde olmasının haksızlığı bilen veya gereken özeni gösterseydi, bilebilecek durumda olan kişiye kötü niyetli zilyet denir.

3)Hak Sahibinin Zarara Uğraması

Yargıtay içtihatlarında genellikle ecrimisil talep edebilmek için haksız işgalin olması ve haksız işgalin kötü niyetli haksız zilyet tarafından gerçekleştirilmesinin yanında hak sahibinin zarara uğraması şartı da aranır.

Kat Malikleri Tarafından Yetki Verildiği Takdirde Apartman Yöneticisi Ecrimisil Talebiyle Dava Açabilir Mi?

Ecrimisil davasında davacı, haksız işgale konu mal veya taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kişidir. Malik, sınırlı ayni hak sahipleri ve şahsi hak sahiplerinin ecrimisil davası açma yetkileri ve hakları vardır.

Üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş olan ana taşınmazdaki ortak alanların işgal edilmesi durumunda, kendisine ecrimisil davası açmak için kat malikleri kurulunca yetki verilen apartman yöneticisinin (yönetim adına) ecrimisil talebiyle dava açma ve taraf olma sıfatının bulunup bulunmadığına ilişkin bir uyuşmazlıkta YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/1-1282 K. 2017/604 T. 5.4.2017 tarihli kararında ortak yerlerin amacına uygun olarak kullanılması ve korunması için kat maliklerince kendisine yetki verilmesi halinde yöneticinin temsil yetkisi kapsamında ortak yerlerin haksız olarak kullanımından ( işgalinden ) kaynaklanan ve bir tür tazminat olan ecrimisil davası açabileceği kabul edilmiştir.

Ecrimisil davasında davalı ise bir mal veya taşınmazı haksız yere işgal eden kişidir.

Ecrimisil Taleplerine İlişkin Uygulanacak Zamanaşımı Süresi Nedir?

Yargıtay, 25.5.1938 tarihli ve 37/29-38/10 sayılı bir İçtihadı Birleştirme Kararında bu tazminatın niteliğini kira bedeline benzetmiş ve TBK m.126 uyarınca 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğunu kabul etmiştir. Daha sonra Yargıtay, 8.3.1950 tarih ve 22/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile bu görüşünü değiştirmiş ve ecrimisil talebinin haksız fiil esasına dayanan bir tazminat talebi olduğunu kabul etmiştir. Ancak buna rağmen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Daireleri kira bedeline ilişkin 5 yıllık zamanaşımını uygulamaya devam etmektedirler.

Ecrimisil Hesabında Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Yargıtay kararlarında ecrimisilin hesaplanmasında en az kira geliri ve en çok tam gelir yoksunluğu şeklinde bir aralık belirtilmiştir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.