Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

Elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya altyapısı kurup işletmek isteyen şirketlerin yetkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın strateji ve politikaları da dikkate alınarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (“Kurum”) yapılacak yetkilendirmenin ardından, ilgili şirketlerin elektronik haberleşme hizmeti sunması veya bu haberleşme hizmetlerine yönelik şebeke veya altyapı hizmeti kurup işletmeleri mümkündür.  Şirketler, yetkilendirildiği kapsamda elektronik haberleşme hizmeti sunabilir ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya altyapısı kurup işletebilir.

Bildirim veya bildirimle birlikte kullanım hakkı verilmesi suretiyle yetkilendirilmek için Kurum’a başvuru yapan şirketlerde bazı şartlar aranır. Bu şartlardan bazıları şunlardır;

  • Şirketlerin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, yalnızca yetkilendirmeye tabi faaliyetleri veya bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlık gibi faaliyetleri yürütmek üzere anonim veya limited şirket statüsünde kurulmuş olması,
  • Şirketlerin tescil ve ilan olduğu Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan ana sözleşmesinde faaliyet alanı kapsamında “elektronik haberleşme hizmeti/telekomünikasyon hizmeti sunulması ve/veya şebekesi veya altyapısı kurulup işletilmesi” ifadesine veya yetkilendirilmeyi talep ettiği elektronik haberleşme faaliyetine yer verilmiş olması,
  • Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler ile şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortakların, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Üçüncü Kısım Onuncu Bölümünde sayılan bilişim alanındaki suçlardan, Dördüncü Kısım Dördüncü Bölümünde sayılan Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Beşinci Bölümde sayılan anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymiş olmaması, taksirli suçlar hariç olmak üzere, 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri yahut özel hayata veya hayatın gizli alanına karşı işlenmiş suçlar, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, tefecilik, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 63 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında hüküm giymiş olmaması gerekmektedir.

Elektronik haberleşme hizmeti sunmak veya şebeke veya altyapı kurup işletmek isteyen ve gerekli koşulları sağlayan şirketlerin, faaliyete başlamadan önce, Kurum tarafından belirlenen bildirim formunu doldurarak Kuruma bildirimde bulunması gerekmektedir. Bu bildirim yazılı olarak veya elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılır. Kurum kayıtlarına giren bildirim başvuru formunda eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilen şirkete, söz konusu eksiklik veya uygunsuzlukları gidermesi hususu bildirim başvuru formunun Kurum kayıtlarına girmesinden itibaren en geç altmış gün içinde bildirilir. Yapılacak başvurunun ilgili mevzuata uygun olmaması halinde doğabilecek her türlü zarardan şirketin sorumlu olacağı Yönetmelikte yapılan son düzenlemeler ışığında açıkça belirtilmiştir.

Şirketler; Kurum düzenlemeleri, ilgili mevzuat kapsamında öngörülen şartlara uygun olarak elektronik haberleşme hizmetini sunma hakkına sahiptir. Şirketler, Kurum tarafından yetkilendirme kapsamında istenen veya düzenli olarak gönderilmesi talep edilen bilgi, belge ve veriyi doğru ve eksiksiz olarak Kurumca istenen süre içerisinde vermekle yükümlüdür.

Kurum tarafından yetkilendirilen şirketler yetkilerini iptal ettirmek için; daha önce talepte bulunduğu yetkilendirme kapsamında halihazırda elektronik haberleşme altyapısı işletmediğini, hiçbir aboneye sahip olmadığını veya aboneleriyle ilişkisini kestiğini ve abonelerine geçmişte hizmet sunduğu tarih aralığını beyan ederek yetkilendirmenin iptal edilmesi için Kuruma yazılı talepte bulunabilir. Kurum, uygun görmesi halinde söz konusu yetkilendirmeyi iptal edebilir.

İşletmecinin herhangi bir mevzuata uymaması sonucu yetkilendirmesinin iptali söz konusu olduğunda ise mevcut abonelerin mağduriyetlerinin önlenebilmesi için Kurum, iptale ilişkin işlemin tesis edildiği tarihten itibaren azami üç ay olmak üzere süre verip iptal tarihini öteleyebilir. Şirketler, Kurumun abone mağduriyetini gidermek için aldığı tedbirlere uymakla yükümlüdür. Bunların dışında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın iletim yetkisi iptal edilen işletmecilerin ilgili yetkilendirmeleri Kurum tarafından iptal edilebilir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.