İleti Yönetim Sistemi ve Hayatımıza Getirdikleri

Hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.
Alıcı ise tüketiciyi ya da meslekî veya diğer amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder. Hizmet sağlayıcıların, alıcılar ile aralarındaki ticari iletişime dair bilgi verme
yükümlülükleri ve alıcılara gönderecekleri ticari elektronik iletilerde uyulması gereken
hususlar Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile
düzenlenmiştir. Yönetmelik ile hizmet sağlayıcıların, ürün ve hizmetlerini tanıtmak,
pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını
artırmak amacıyla alıcıların, elektronik iletişim adreslerine gönderdiği her türlü ticari
elektronik ileti (“Ticari Elektronik İleti”) için alıcıdan ön onay alması zorunlu hale
gelmiştir. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) ise 4 Ocak 2020 tarihinde
Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile elektronik ticaret faaliyetinde bulunan hizmet
sağlayıcılarını ilgilendiren bir yükümlülük olmuştur ve onaylar bu sistem üzerinden
alınacaktır.
1. İleti Yönetim Sistemi nedir?
TOBB tarafından kurulan İleti Yönetim Sistemi (“İYS”), hizmet sağlayıcıların, alıcılardan
ticari elektronik ileti onayı almasına, alıcıların ise reddetme hakkını kullanılmasına ve şikayet
süreçlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesine, raporlanmasına yarayan merkezi bir platformdur.
2. İYS kayıt yükümlülüğü nedir?
Elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt
yapısını işleten şirketlerin yani hizmet sağlayıcıların, abone ve kullanıcılarına; münhasıran
kendi ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla
gönderdiği ticari elektronik iletileri gönderebilmesi için İYS’ye kayıt yükümlülüğü
bulunmaktadır.
Hizmet sağlayıcılar bu yükümlülüğünü 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yerine getirmek ve
Yönetmelik kapsamında alıcılara elektronik ticari ileti gönderilmek için aldıkları onaylarını,
İYS’ye aktarmak zorundadır. Bu tarihten sonra da hizmet sağlayıcılar, alıcı onaylarının
MASLAK AGAOGLU1453 – Tasyoncasi Sok. C7
Blok D:45 Sariyer Istanbul-Turkey
T : +90 (212) 274 99 53 – 54
www.barlaslaw.com info@barlaslaw.com
2/6
alınmasında, alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılması ile şikayet süreçlerine ilişkin
işlemleri yürütülmesinde, raporlanmasında ve şikayet sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde
yönetilmesinde İYS’yi kullanmak zorundadır.
3. İYS’ye nasıl kayıt yaptırılır ve önceden alınan onaylar sisteme nasıl aktarılır?
İYS’nin resmi sitesinde açıklanan haliyle sisteme 2 şekilde kayıt yapılabilecektir.
• MERSİS kaydı olan ve bu kayda göre yetkili görünen kişiler tarafından e-devlet
üzerinden kayıt başvurusu yapılabilecektir. MERSİS kaydı olmayan hizmet
sağlayıcıların öncelikle MERSİS kaydını yaptırması gerekecektir. MERSİS kaydı
yapıldıktan sonra e-devlet üzerinden giriş yapılarak başvuru formu doldurularak
başvuru yapılabilecektir.
• Yetkili kişilerin elektronik imzası bulunuyorsa e-imza ile başvuru yapmakta
mümkündür.
Başvuru sırasında hizmet sağlayıcı şirketin,
• MERSİS numarası
• Ticari elektronik ileti gönderimi yaptığı markaların tescil belgeleri
• Marka bazında sahip olunan onaylı kayıtlı elektronik iletişim adresi sayıları (KEP No.)
• Elektronik imzalı İYS Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesi (Müştereken temsile yetki
durumunda müştereken yetkililerin imzalarını taşıması şarttır)
• İmza yetkilisinin TC kimlik numarası, cep telefonu numarası, kurumsal e-posta adresi talep
edilecektir.
Başvuru tamamlandıktan sonra sistem, hizmet sağlayıcıların izin girişine açılacaktır. Hizmet
sağlayıcılar, 31 Mayıs 2021 tarihinden önce alıcılardan aldıkları tüm onayları sisteme tek tek
veya “.csv dosyaları” ile toplu halde veya “İYS API üzerinden teknik entegrasyon” yolu ile
aktarmalıdır. 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sisteme aktarılmayan alıcı onayları geçersiz kabul
edilecek ve hizmet sağlayıcı sisteme aktarmadığı onayı veren alıcıya ticari elektronik ileti
gönderemeyecektir.
4. Ticari elektronik ileti onayı nedir, nasıl alınmalıdır?
Ticari elektronik ileti onayı (“İleti Onayı”), alıcıya ticari elektronik ileti gönderilmeden önce
alıcıdan yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınan; İYS’nin kullanıma
açılmasıyla da alıcılardan İYS üzerinden alınabilecek olan, alıcının ticari elektronik ileti
gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanıdır.
Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası kesinlikle gerekliyken onayın elektronik
ortamda alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak
suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine 24 saat içinde iletilmek zorundadır. İYS’nin
alıcıların kullanımına açılmasından sonra İYS üzerinden alınacak ileti onayları için ise onayın
alındığı bilgisi ve reddetme imkânını içeren bilgilendirmenin alıcının elektronik iletişim
adresine gönderilmesine gerek olmayacaktır.
3/6
İleti onayı alınırken, onayın; abonelik, satış ve üyelik sözleşmesi gibi bir sözleşmenin
içeriğine dâhil edilmesi durumunda sözleşmenin sonunda, olumlu irade beyanından veya
imzadan önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında, reddetme imkanı da tanınarak
en az on iki punto ile yazılarak alınması; sunulan ürün ve hizmetin temini için ön şart olarak
ileri sürülmemesi, onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak almaması,
alıcı ile herhangi bir ticari iletişim olmaksızın elektronik iletişim adresine ticari elektronik
ileti gönderilerek onay talebinde bulunulmaması gerekir.
İYS’den önce alınan ve İYS’ye aktarılacak ileti onayları için alıcının bireysel alıcı mı tacir mi
olduğu bilgisinin, alıcının telefon numarası veya e-posta adresi gibi iletişim adresinin, onay
tarihinin, onaylanan iletişim kanalının (arama/mesaj/e-posta) ve izin kaynağının sisteme
eklenmesi gerekir.
İYS’nin kullanıma açılmasından sonra İYS üzerinden alınmayan onaylarda da hizmet
sağlayıcının ileti onaylarını üç iş günü içinde İYS’ye kaydetmesi zorunlu olacaktır ve İYS’ye
kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilecektir. Ayrıca İYS üzerinden alınmayan
onaylarda, onayların alındığına ilişkin ispat yükü de hizmet sağlayıcıda olacaktır.
5. İleti onayı gerektirmeyen durumlar nelerdir?
a) Tacir veya esnaf olan alıcıların ticari elektronik iletiler için reddetme haklarını
kullanmadıkları sürece elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik
iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Eğer reddetme haklarını
kullanmışlarsa bu retten sonra tekrar ileti onayı alınmadığı sürece tacir veya esnaf olan
alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu nedenle, tacir veya esnaf olan alıcılara
ticari ileti gönderilmeden önce hizmet sağlayıcı tarafından tacir veya esnaf olan
alıcıların elektronik iletişim adresleri İYS’ye kaydedilmeli ve İYS üzerinden bu
alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilmelidir.
b) Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde,
temin edilen ürün veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma
yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmasına gerek yoktur. Bu
kapsamda olan iletiler için gönderimden önce İYS üzerinden kontrol yapılmasına
gerek yoktur.
c) Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce,
müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için onay
alınması da zorunlu değildir. Bu kapsamda kalan iletiler için gönderimden önce İYS
üzerinden kontrol yapılmasına gerek yoktur.
d) Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma,
bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara
ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcının yasal olarak bilgi verme
yükümlülüğü olduğu durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmamaktadır.
Örneğin mesafeli satış sözleşmelerinde, e-ticaret faaliyeti yürüten gerçek veya tüzel
4/6
kişinin alıcının, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak yasada öngörülen ön
bilgilendirmenin yapıldığını teyit ile alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin
elektronik iletişim araçlarıyla teyit yükümlülüğü bulunduğundan yalnızca bu
yükümlülükleri ile sınırlı olarak gönderilen iletiler için ileti onayı alınmasına gerek
yoktur. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir ürün veya hizmet özendirilemez veya
bunların tanıtımı yapılamaz. Yani hizmet sağlayıcının yasal olarak bilgi verme
yükümlülüğünün sınırları aşılamaz.
e) Ayrıca acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine
verilen onay; bu sözleşmeye konu ürün, hizmet veya marka ile sınırlı olarak
sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilecek ve diğer tarafın ayrıca ileti
onayı almasına gerek kalmayacaktır.
f) Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendi ürün veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla
promosyon olarak sunulan ürün ve hizmetler için de kullanabilecek; bu promosyon
ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olduğu hallerde ayrıca promosyon olarak sunulan ürün
ve hizmetler için gönderilen ticari elektronik iletiler için ileti onay alınmasına gerek
kalmayacaktır.
6. Ticari elektronik iletinin içeriği nasıl olmalıdır?
Alıcıdan alınan onay ile gönderilen ticari elektronik ileti içeriğinin uyumlu olması
aranmaktadır.
• Genel olarak ticari elektronik ileti içeriği: Tacirler için MERSİS numarasına, esnaflar
için ise adı ve soyadı ile TC veya vergi kimlik numarasına yer verilmesi şart olup hizmet
sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer
verebilir. Ayrıca elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon,
faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim
bilgilerinden en az birine yer verilmesi zorunludur.
İletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa tanıtım, kampanya ve
bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye yer verilmesi şarttır. Ayrıca ileti içeriğinde
indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olması
halinde bu hususun iletide açıkça belirtilmesi gerekecektir. Promosyonların geçerlilik süresi
ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere
ilişkin şartlar, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL
adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle
sunulmalıdır.
• Kısa mesaj ile gönderilen ticari elektronik iletiler: Sınırlı alanlar kullanılarak gönderilen
bu tip ticari elektronik iletinin içeriğinde; tacirler için MERSİS numarasına, esnaflar için ise
adı ve soyadı ile TC veya vergi kimlik numarasına verilmesi şart olup hizmet sağlayıcı,
bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir.
5/6
İletinin tanıtım, kampanya ve bilgilendirme vb. olarak niteliğinin ne olduğu iletinin
başlangıcında yer alması zorunludur.
• Sesli arama ile gönderilen ticari elektronik iletiler: Tacirler için ticaret unvanına, esnaflar
için ise adı ve soyadına yer verilmesi şart olup hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya
işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir. İletinin tanıtım, kampanya ve
bilgilendirme vb. olarak niteliğinin ne olduğunun görüşmenin başlangıcında belirtilmesi
zorunludur.
7. Hizmet sağlayıcının diğer yükümlülükleri nelerdir?
Hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik
iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklamak; talep
edilmesi halinde bu kayıtları Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.
Hizmet sağlayıcı ayrıca Yönetmelik çerçevesinde yapmış olduğu işlemler ve sunduğu
hizmetler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek
amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.
8. Alıcıların şikayet hakkı ve idari para cezaları
Alıcılar, ileti onayı dışında kalan ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren üç ay
içinde kendilerine ait elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletilere
ilişkin şikâyette bulunabilirler. Şikâyet konusu işlemlerde ispat yükümlülüğü hizmet
sağlayıcıya ve/veya aracı hizmet sağlayıcıya aittir. Şikayet sonucunda Yönetmelik’e aykırı
hareket edildiğine ilişkin bir karar verilmesi halinde aykırı hareket edenler hakkında
aykırılığın niteliğine göre Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun’da düzenlenen idari para cezasına hükmolunur. Verilen idari para cezasının tebliğ
tarihinden bir ay içerisinde ödenmesi zorunludur.
a. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ticari elektronik ileti
onayının alınmaması veya usulüne uygun alınmaması veya alınan ileti onayı ile ticari
elektronik ileti içeriğinin uyumlu olmaması halinde hizmet sağlayıcılara ve aracı
hizmet sağlayıcılara her bir aykırı fiil için 1.000-TL’den 5.000- TL’ye kadar idari para
cezası verilecektir. Bir defada birden fazla alıcıya ileti onayı alınmaksızın ticari
elektronik ileti gönderilmesi halinde işbu idari para cezası 10 katına kadar artırılarak
uygulanacaktır.
b. Ticari iletişim sırasında ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da
tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgilerin sunulmaması; ticari
elektronik iletilerde, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile
haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj
numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinin en
az birinin yer almaması; haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve
başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere yer
6/6
verilmemesi halinde her bir aykırı fiil için 1.000-TL’den 10.000- TL’ye kadar idari
para cezası verilecektir.
c. Ticari iletişimde sırasında indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı
yarışma veya oyunların bu niteliği açıkça belirlenebilir olmaması, bunlara katılımın ve
bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşma imkanı sağlanmaması ve bu
şartların açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olmaması halinde her bir
aykırı fiil için 2.000-TL’den 15.000- TL’ye kadar idari para cezası verilecektir.
d. Hizmet sağlayıcının ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz
olarak sağlamaması ve/veya alıcının ret bildiriminden üç iş günü içinde alıcıya ticari
elektronik ileti göndermeyi durdurmaması halinde her bir aykırı fiil için 2.000-TL’den
15.000- TL’ye kadar idari para cezası verilecektir.

Leave a commentbarlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.