Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği

15 Nisan 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği 31455 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğe göre, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan, sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek.

 

Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinde kırsal mahalle, kırsal yeşillik lan ve şehir merkezi tanımları yapılmıştır. Buna göre Kırsal Mahalle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ek 3. maddesi kapsamında belirlenen mahalleyi ifade eder.

 

Kırsal Yerleşik Alan kanunun ek 3 üncü maddesi kapsamında belirlenen ve tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen mahallelerde on bin metrekareden az olmamak kaydıyla belirlenen alanını ifade eder.

 

Şehir Merkezi ise büyükşehir ilçe belediye sınırları içinde halkın yoğun olarak ikamet ettiği ya da sosyo-ekonomik nedenlerle etrafındaki yerleşim yerlerinden olumlu anlamda ayrıldığı veya imar ve altyapı hizmetleri bakımından bütünlük gösteren ticari, sosyal, kültürel yapılar ile kamu hizmetlerinin yürütüldüğü yapıların bir arada bulunduğu yerleri ifade eder.

 

Yönetmeliğin 4. Maddesinde kırsal mahalle tespitine yer verilmiş olup kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi, şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu, belediyelerin yol, su, atık su, katı atık, toplu taşıma gibi hizmetlerinden en az ikisine erişebilme imkanına tam kapasitede ulaşıp ulaşmaması dikkate alınarak belirlenecek.Aynı zamanda, mevcut yapılaşma durumunun kırsal niteliğinin devam edip etmemesi, imar mevzuatı uyarınca yerleşik ve gelişme alanları içinde olup olmaması da dikkate alınacak.

Kırsal mahallenin sosyo-ekonomik olarak kırsal nüfus oranının yüksek olması, yüzölçümünün önemli bir kısmını tarım, orman, mera, yaylak ve kışlak arazilerin oluşturması, tarımsal üretimin, hayvancılık ve orman faaliyetlerinin başlıca geçim kaynağı olarak tespit edilmiş olmaması gibi hususlardan bir veya daha fazlası da kriterler arasında yer alacak. Kırsal mahalle olarak tespit edilemeyen mahallelerde, 10 bin metrekareden az olmayacak şekilde kırsal yerleşik alan belirlenebilecek.

Kırsal yerleşik alanlar, bir veya birden fazla mahallenin bir kısmını içerecek şekilde tespit edilebilecek.

Yönetmeliğin 6. Maddesinde ise belediyelerce yapılacak işlemlere yer verilmiştir. Buna göre, önce ilçe belediye meclisince karar alınacak, teklifi içeren bu karar, büyükşehir belediyesine gönderilecek. Büyükşehir Belediye Meclisi, en geç 90 gün içinde karar verecek. Büyükşehir belediye meclisi belirtilen süre içinde karar almak zorunda olup, ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul ya da reddedebilecek.

Büyükşehir Belediye Meclisi, kırsal mahalle ile ilgili teklifini, ekonomik ve sosyal bütünlüğü gözeterek o bölge dahilinde genişletme veya daraltma, bir mahalle içindeki kırsal yerleşik alanla ilgili teklifi mahalle sınırlarına kadar genişletme yönünde karar alabilecek. Ancak, Büyükşehir Belediye Meclisi, tüm büyükşehir sınırlarını kapsayacak ya da ilçe belediyesi sınırlarını kapsayacak veya aşacak şekilde değiştiremeyecek. Kırsal mahalle/yerleşik alan kararı, kararı izleyen takvim yılının başından itibaren başlayacak. Bu statüden çıkarılması da kararın verildiği yılı izleyen takvim yılının başında sona erecek.

Yönetmeliğin 9. Maddesinde ve devamında ise muafiyetler ve indirimler düzenlenmiştir. Gelir vergisinden muaf esnaf (çilingir, hamal, yorgancı gibi) tarafından bizzat iş yeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler, basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler (kendi işinde bilfiil çalışmak ya da bulunmak gibi çok küçük ölçekli işletmeler; terzi, ebe, sünnetçi vs.) tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar (evler, konut vs.) emlak vergisinden muaf olacak.

Zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler (ahır, samanlık, yemlik, tarla vs.) emlak vergisinden, yapı inşası, bina inşaatı (yapı ruhsatı) harcından, imarla ilgili harçlarından muaf olacak.

Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan (gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefleri aşan ancak bilanço esasına göre defter tutmayan mükellefler, diğer bir ifadeyle işletme hesabı ile defter tutan mükelleflerin kullandığı) bina, arsa ve araziler için emlak vergisi, 2464 sayılı Kanun uyarınca alınan vergiler, 2464 sayılı Kanuna göre alınan harçlar ve harcamalara katılma paylarında yüzde 50 indirim uygulanacak.

Su ücretleri (içme ve kullanılmış sular) indirimleri, iş yerleri için belirlenmiş olan en düşük tarifenin yüzde 50’sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde düşük tarifeden belirlenecek.

Bu uygulama, imar mevzuatınca belirlenen kırsal yerleşik alan ve civarı sınırları işlemini etkilemeyecek.

 

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.