Ortaklıkların Ve Dernek, Vakıf Ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin Verbis’e Kayıtları İle İlgili Duyuru

25.06.2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kendi internet sitesinde Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır. İş bu duyuru ile 09/06/2021 tarihli kararı ile ortaklığı oluşturan ortaklardan hâlihazırda Sicile kayıt yükümlülüğü bulunanların VERBİS’e kayıtları esnasında kendi faaliyetleri ile birlikte ortaklık faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak da bilgi girişi yapması gerektiğine karar verilmiştir.

Aynı zamanda 24.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de ise vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülükleri hakkında yeni bir Kurul kararı yayınlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16.ncı maddesi gereğince; Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 16.ncı maddesinde yer alan kriterleri göz önüne alarak Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirebilmekte, istisnaların kapsamı ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla karar alabilmektedir.

Kurulun 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Kararı ile değişik 02/04/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararı uyarınca “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” için Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir.

Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen Sicile kayıt yükümlülüğünün asıl amacı, kişisel veri işleme süreçlerinin şeffaf ve ilgili kişilere hesap verebilir nitelikte yürütülmesi ile ilgili kişilerin kendi kişisel verileri üzerinde en üst düzeyde kontrol sağlamasıdır.

Bununla birlikte dernek, vakıf ve sendikaların Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesine ilişkin kriterler açısından yapılan değerlendirme sonucunda; gelir elde etmek amacıyla yürüttükleri ticari faaliyetleri nedeniyle dernek, vakıf ve sendikaların iktisadi işletmeleri için söz konusu istisnanın uygulanması uygun görülmemektedir.

Bu bakımdan dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) bilgi girişi olarak yansıtılması önem arz etmektedir.

 

 

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.