Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları

Katılımcıların, konut ve taşıt başta olmak üzere çeşitli varlıkları edinmeleri için faizsiz finansman hizmeti sürdüren şirketlerin ve bu şirketlerin sunduğu tasarruf finansmanı hizmetlerinin yasal bir çerçeveye oturtulması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkarılan “Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”),07.04.2021 tarihli, 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelikte, Tasarruf Finansman Şirketlerinin (“Şirket”) kuruluşu, faaliyet izni alması ve şube açmasına ilişkin olarak izlenecek adımlara yer verilmiş, şirketlerin birleşme, bölünme, devralma işlemleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) iznine tabi tutulmuştur.

Yine şirketlerin faaliyetlerine son vermeleri ve iradi tasfiyeleri de BDDK’nın iznine tabi tutulmuştur. Tasfiye olacak şirketlerin, müşterilerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirebileceğine ilişkin tasfiye planının BDDK’ya sunulması zorunlu tutulmuştur.

Yönetmeliğe göre şirketler, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolün sağlanması, tasarruf finansman faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun bir şekilde, yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapacak yeterli ve etkin bir risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle yükümlü tutulmuşlardır. Şirketlerin bağımsız denetimlerinin ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarda bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacağı düzenlenmiştir.

Şirketler, statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, insan kaynaklarına, faaliyetlerine, finansal durumlarına, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin bilgileri, finansal tablolarını, özet yönetim kurulu raporunu ve bağımsız denetim raporunu da içeren yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve en geç devam eden yılın Nisan ayı sonuna kadar BDDK’ya göndermek ve internet sitelerinde yayımlamak zorunda tutulmuştur.

Tasarruf finansman faaliyetine ilişkin olarak şirketler; söz konusu faaliyetlerin kapsam ve işleyişi ile sözleşmelerinin genel çerçevesini belirlemek üzere, genel faaliyet ilkelerini düzenleyen bir doküman hazırlamak ve faaliyetlerini bu dokümana göre sürdürmek zorundadır. Söz konusu dokümanın uygulanmaya başlamadan önce BDDK’ya gönderilmesi gerekmektedir.

Bir şirketin müşterilerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin tespit edilmesi halinde BDDK, genel faaliyet ilkeleri dokümanında değişiklik yapılmasını veya uygun görülen başka bir dokümanın uygulanmasını şart koşabilir.

Tasarruf Finansman Sözleşmeleri bakımından ise; bu sözleşmelere yalnızca konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinimi amacıyla tasarruf yapılması ve finansman sağlanması konu edilebileceği düzenlenmiştir. Şirketlerin müşterilerini; tasarruf finansman sisteminin işleyişi, tasarruf finansman sözleşmelerinde yer alan hükümler, cayma ve fesih hakları konusunda etkin bir şekilde bilgilendirmesi zorunlu tutulmuştur. Yine şirketler verilen hizmetlerden kaynaklanan sorulara cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili olarak müşterilerini bilgilendirmekle yükümlü tutulmuştur. Şirketlerin, tasarruf finansman faaliyetleri kapsamında yeni müşteri kazanımı amacıyla mevcut müşterilerine yönelik tasarruf fon havuzu kaynaklarından teşvik edici herhangi bir uygulamada bulunamayacakları düzenlenmiştir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.