Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Getirilen Yenilikler

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile başlıca;

  • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,
  • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,
  • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
  • Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
  • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
  • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
  • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 olacak şekilde eşit taksitler halinde ödenmesi,
  • Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi gibi değişiklikler yapılmıştır.

Detaylıca incelenecek olursa;

Düzenlemeyle, 31 Ağustos 2020 tarihi (bu tarih dahil olmak üzere) itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan, ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin aslı ile bu tutar üzerinden Yurt İçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, gecikme faizi, gecikme zammı gibi bağlı amme alacakları, asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

 

Aynı şekilde Kanun’da, Gelir İdaresi (Hazine ve Maliye Bakanlığı), Sosyal Güvenlik Kurumu, gümrük müdürlükleri, belediyeler, özel idareler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu çerçevede Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV, MTV, trafik, seçim, nüfus para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecektir.

 

Bunun dışında ayrı bir işyeri açmaksızın, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın, oturdukları evde imal ettikleri malları internet, vb. elektronik ortamlar üzerinden satanlar, belli şartları karşılamaları halinde 1 Ocak 2021’den itibaren elde ettikleri gelirler için gelir vergisinde esnaf muaflığından yararlanabilecektir.

 

Ayrıca işsizlik ödeneğinden yararlanan sigortalılardan, işten çıktıkları tarihten sonra 90 gün içerisinde yeni bir işe girmemeleri halinde işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süreye ait uzun vadeli sigorta primlerinin işsizlik sigortasından karşılanmasına ilişkin kanun kapsamında düzenleme yapılmıştır.

 

Bunun yanında pandemi döneminde ekonomik aktivitenin azalması nedeniyle çalışanlarını kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerin ve çalışanların normalleşme dönemine geçişlerini sağlamak üzere 7252 sayılı Kanunla getirilen normalleşme desteğinden yararlanma süresinin 31/12/2020 tarihinden 30/06/2021’e kadar sektörel bazda veya bütün olarak uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

 

Tüm bu değişiklikler ışığında Kanun kapsamındaki vergi borçlarının yapılandırılmasını talep eden mükelleflerin; 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları, ödenecek tutarların ilk taksitini 31 Ocak 2021 tarihine kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

Leave a commentbarlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.