4/5/2007 tarihli İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hakkında 29/07/2020 tarihli kanun ile değişiklikler gelmiştir. Buna göre;

 • Kanunda bahsi geçen “trafik bilgisi” kavramının tanımına “IP adresi” ibaresi ve “Port bilgisi” ibaresi eklenmiştir.
 • “Sosyal ağ sağlayıcı” kavramının tanımı yapılmıştır. Söz konusu tanıma göre sosyal ağ sağlayıcı; internet kullanıcılarının internet üzerinde sosyal amaçlı yaptıkları paylaşımları ve görüntülemelerini sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.
 • Bu kanundan dolayı idari para cezasına çarptırılmış olan kişilerin yurtdışında bulunması halinde de kişilere elektronik posta veya diğer iletişim araçları yoluyla bildirim yapılacaktır. Bu bildirim Tebligat Kanuna göre tebligat sayılmakla birlikte, ilgili kanuna göre 5 gün içerisinde tebligat karşı tarafa ulaşmış sayılır.
 • Yer sağlayıcılar kanunda sayılan yükümlülüklerini yerine getirmezse veya yer sağlayıcılık bildirimini bulunmazlarsa verilecek para cezasının alt sınırı on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına; üst sınırı ise yüz bin Türk Lirasından bir milyon Türk Lirasına değişmiştir.

 

a) Aşağıda sayılı durumlardan birinin gerçekleşmesi durumunda öngörülmüş olan ceza erişimin engellenmesiyken, bu değişiklikle artık içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi olmuştur.

 1. İntihara yönlendirme (madde 84),
 2. Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
 3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
 4. Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
 5. Müstehcenlik (madde 226),
 6. Fuhuş (madde 227),
 7. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),

suçları.

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

c) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

 

 • Kişi, eğer yapılan paylaşımdan dolayı hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsa, içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilir. Yapılan değişiklikle bu ibare “içeriğin çıkarılması ve /veya erişimin engellenmesi” olarak değiştirilmiştir ve söz konusu maddenin diğer fıkraları da bu değişikliğe göre düzenlenmiştir. Ayrıca kişi eğer kişilik haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsa hakim, talepte bulunan kişinin adının söz konusu internet sitesiyle ilişkilendirilmemesine karar verebilir.
 • Hakkında erişimin engellenmesi veya çıkarılması kararı verilen paylaşımın yer sağlayıcısı tarafından en geç dört saat içerisinde yerine getirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
 • Yurtdışı kaynaklı olan sosyal ağ sağlayıcılarının, Türkiye’den erişiminin günlük bir milyondan fazla olması durumunda, Türkiye’de bir temsilci belirlemesi ve bu temsilcinin bilgilerinin sitenin ziyaretçilerinin görebileceği bir şekilde internet sitesinde paylaşılması gerekir. Bununla birlikte kişi bir gerçek kişiyse Türk vatandaşı olmak zorundadır ve bilgileri Kuruma bildirilir. Bu bildirimin yapılmaması halinde Kurum bildirimde bulunur. Bildirme rağmen hala istenilen bilgi Kuruma ulaştırılmamışsa, sosyal ağ sağlayıcısına on milyon Türk Lirası idari para cezası; buna rağmen hala ulaştırılmamışsa otuz milyon Türk lirası para cezası verilir. Buna rağmen sosyal ağ sağlayıcısı hala bildirimde bulunmuyorsa, Türkiye’deki mukim mükelleflere söz konusu sosyal ağ sağlayıcısı hakkında reklam yapma yasağı getirilir. Reklam yasağı kararının verilmesinden itibaren üç ay içerisinde bildirim yapılmazsa da Başkana sosyal ağ sağlayıcısının sahip olduğu internet trafiğini yarı yarıya azaltılması Iin sulh ceza hakimliğine başvuru hakkı verilir. Hakim kararının uygulanmasını takip eden otuz gün içerisinde bildirim yine yapılmazsa, Başkana %90 oranında internet trafiğinin daraltılması için sulh ceza hakimliğine talep hakkı verilir. Hakim burada yarıdan düşük olmamak kaydıyla takdir yetkisini kullanarak, daralma oranını belirleyebilir. Ceza konusu bildirimin yapılması halindeyse, alınan idari para cezalarının yalnızca 1/4’ü tahsil edilir ve reklam yasağı gibi verilen kararlar da uygulamadan kalkar
 • Türkiye’den erişimi bir milyonda fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları için:

            Sosyal ağ sağlayıcısına özel hayatın gizliliğinin ihlali veya kişilik hakkının ihlalinden dolayı başvuran kişilerin başvurusuna en geç kırk sekiz saat içinde geri dönüş yapılmalıdır. Bu yükümlülüğü yerine getirmezse altıncı fıkraya göre, beş milyon Türk Lirası idari para cezasına çarptırılır. Resmi gazetede yayım tarihinden itibaren 3 ay içerisinde söz konusu yükümlülükleri hakkında eksiklerini tamamlamalıdır.

            Bildirim yükümlülüğü veya içeriğin çıkartılması ve/veya engellenmesine dair kararların uygulanmasını altışar aylık dönemlerde Kurula rapor halinde bildirir. Bu yükümlülüğü yerine getirmez ise, on milyon Türk Lirası idari para cezasına çarptırılır. İlk raporların Kuruma 2021 Haziranda bildirilmesi gerekir.

            Türkiye’deki kullanıcıların bilgilerini Türkiye’de bulundurmak için gerekli tedbirleri almalıdır.

            Yukarıda sayılmış olan suçlardan birini içeren paylaşımlardan dolayı ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi hakkında verilen idari para cezalarında, söz konusu kişilere bir milyon Türk Lirası; Yine bu suçlardan dolayı ve içeriğin yayından çıkarılması ve/veya engellenmesi içinse uygulanacak adli para cezası elli bin gün olarak hükme bağlanmıştır.

 

   Hukuka aykırılığının mahkemece tescillenmesinin üzerine, sosyal ağ sağlayıcısı, yirmi dört saat içerisinde içeriği çıkarmazsa veya erişimi engellemezse, bu durumdan doğacak zararlardan sorumlu olacaktır.