Bedelin Döviz Cinsinden veya Doğrudan veya Dolaylı Olarak Dövize Endeksli Olarak Belirlenmesinin Yasak Olduğu Sözleşmelere Dair Cetvel

  Sözleşme Türü [i] Sınırlamaya Tebliğ Madde  
Tabi Değil
 
Türkiye’de yerleşik kişiler[ii] arasında yapılan[iii] Gayrimenkul [iv]satış sözleşmeleri Evet   8/1  
(i) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin[v] veya (ii) dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin alıcı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış sözleşmeleri   Evet 8/3  
Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri konusu serbest bölgelerde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleşmeleri   Evet 8/1  
Gayrimenkul kiralama sözleşmeleri Evet   8/2  
(i) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin veya (ii) dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin kiracı oldukları gayrimenkul kiralama sözleşmeleri   Evet 8/3  
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmeleri   Evet 8/4  
Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin gayrimenkul kiralama sözleşmeleri   Evet 8/5  
Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası antlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan projeler dahilinde; yükleniciler veya görevli şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı tarafların üçüncü taraflarla akdedeceği veya bahsi geçen projeler çerçevesinde akdedilecek olan gayrimenkul kiralama sözleşmeleri   Evet 8/16  
13.9.2018’den önce akdedilmiş bulunan gayrimenkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri   Evet 8/26  
Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri; konusu serbest bölgelerde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmeleri   Evet 8/2  
İş sözleşmeleri Evet   8/6  
Yurt dışında ifa edilecek iş sözleşmeleri   Evet 8/6  
Gemi adamlarının taraf olduğu iş sözleşmeleri   Evet 8/6  
TC vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin taraf olduğu iş sözleşmeleri   Evet 8/14  
Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin “işveren olarak” taraf olduğu iş sözleşmeleri   Evet 8/19  
Hizmet sözleşmeleri [vi] Evet   8/7  
Danışmanlık, aracılık ve taşımacılık sözleşmeleri Evet   8/7  
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri   Evet 8/7(a)  
İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri   Evet 8/7(b)  
Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri   Evet 8/7(c)  
Türkiye’de yerleşik kişilerin, kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan, yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurt dışında sonlanan hizmet sözleşmeleri   Evet 8/7(ç)  
Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri   Evet 8/7(d)  
Bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile yurtdışında üretilen donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmeleri   Evet 8/11  
Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin “hizmet alan olarak” taraf olduğu hizmet sözleşmeleri   Evet 8/19  
Eser sözleşmeleri Evet   32 sayılı Karar 4/g ve Tebliğ 8/8  
Döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmeleri   Evet 8/8  
Menkul satış ve kiralama sözleşmeleri [vii] [viii]   Evet 8/9,10  
Taşıt kiralama ve satış sözleşmeleri Evet   8/9,10  
İş makinesi kiralama ve satış sözleşmeleri   Evet 8/9,10  
4490 sayılı Kanun ile 491 sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda tanımlanan gemilere ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri   Evet 8/12  
32 Sayılı Kararın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri   Evet 8/13  
13.9.2018’den önce akdedilmiş bulunan menkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri   Evet 8/26  
13.9.2018’den önce akdedilmiş bulunan taşıt kiralama ve yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmeleri   Evet 8/25  
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının veya TSK Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu sözleşmeler [ix]   Evet 8/15  
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının veya TSK Güçlendirme Vakfı şirketlerince taraf olunan gayrimenkul satış/kiralama sözleşmeleri Evet   8/15  
Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası antlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan projeler dahilinde; yükleniciler veya görevli şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı tarafların üçüncü taraflarla akdedeceği veya bahsi geçen projeler çerçevesinde akdedilecek sözleşmeler   Evet 8/16  
Yukarıdaki kapsamda olmakla birlikte konusu gayrimenkul satış olan sözleşmeler ile iş sözleşmeleri Evet   8/16  
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmeler ve bu işlemlerle ilgili olarak bankaların taraf olduğu sözleşmeler   Evet 8/17  
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının (yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları da dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülükler   Evet 8/18  
i)Türkiye’de yerleşik yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetindebulunan ticari havayolu işletmeleri;(ii)hava taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam veparçalarına yönelik teknik bakım hizmeti veren şirketler;(iii)sivil havacılık mevzuatı kapsamında havalimanlarında yerhizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı alan veyayetkilendirilen kamu ya da özel hukuk tüzel kişiliği statüsündekikuruluşlar ile söz konusu kuruluşların kurdukları işletme veşirketler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinde en az%50 hisse oranına sahip olduğu ortaklıklarıntaraf oldukları sözleşmeler   Evet 8/20  
Yukarıdaki kapsamda olmakla birlikte konusu gayrimenkul satış veya kiralaması olan sözleşmeler ve iş sözleşmeleri Evet   8/20  

 

[i] Yasak, sözleşme bedeli yanında sözleşmeden kaynaklanan diğer (tali) ödeme yükümlülüklerini de kapsar. Sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayan sözleşmeler kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan bedellerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi de mümkün değildir. Ancak, tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar ile gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitolar ile sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş kıymetli evrak açısından Türk Lirası’na çevirme yükümlülüğü yoktur.

 

[ii] Türkiye’de yerleşik kişiler, 32 Sayılı Karar’da, ‘‘yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişiler’’ olarak tanımlanmıştır. Ancak, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler 32 Sayılı Kararın bu maddesinin uygulaması kapsamında Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilir, ancak sözleşmenin yurt dışında ifa edilmesi durumunda bu kişiler Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilmez.

 

[iii] Türkiye dışında yerleşik kişilerle yapılan sözleşmeler yasak kapsamında değildir.

 

[iv] Bu cetvelde yer alan “Gayrimenkuller” terimi Türkiye’de bulunan taşınmazları ifade eder. Serbest bölgelerde yer alan gayrimenkuller söz konusu terim kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

[v] 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yapılan 19 Ocak 2022 tarihli değişiklikle Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin Türkiye’de satın aldıkları gayrimenkullerin ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak bu dövizin tapu işlemleri öncesinde gerekçesi de belirtilerek bir bankaya ve bankaca da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na satılacağı belirtilmiştir. Bankalara döviz satışı yalnızca ilgili gayrimenkulün alıcısı, satıcısı, bunların vekilleri ya da temsilcileri tarafından yapılabilecektir. Ödemenin ise ilgililere Türk lirası olarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

[vi] Tebliğ’de “hizmet sözleşmeleri”nin tanımı yapılmamış olup, Tebliğ’de ismen zikredilmiş olanlar dışında hangi tür iş görme sözleşmelerinin “hizmet sözleşmesi” sayılacağı hususu, içinde iş görme türünden edimler de içeren karma ve sui generis sözleşmelerin durumu tartışmalıdır. Bu nedenle, her sözleşmenin hukuki niteliğinin ayrıca belirlenmesi gerekir.

 

[vii] 2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’e değişiklikler getiren 2022-32/66 sayılı Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 19 Nisan 2022 tarih ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Getirilen değişiklikle birlikte, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması halinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin TL cinsinden yerine getirilmesinin ve kabul edilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

 

[viii] Değişiklik Tebliği’ne ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada (“Bakanlık Açıklaması”) menkul satış sözleşmelerine ilişkin 19 Nisan 2022 tarihinden (Değişiklik Tebliği’nin yürürlük tarihi) önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmadığı belirtilmiştir. Ayrıca, 19 Nisan 2022 tarihinden önce kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında, 19 Nisan 2022 tarihinden önce dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmadığı ifade edilmiştir. Bakanlık Açıklaması’nda 19 Nisan 2022 tarihi ve bu tarih sonrasında döviz cinsinden düzenlenmiş olan çek vb. ödeme araçlarının Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri/akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılmasının mümkün olmadığı da belirtilmiştir.

 

[ix] Değişiklik Tebliği ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilmesinin yanı sıra ödenmesi ve kabul edilmesinin de mümkün olduğu açıkça belirtilmiştir.

 

 

#döviz #dövizyasağı #dövizendekslibedel #sözleşme #yasak #Türkiyedeyerleşik #gayrimenkulsatışsözleşmesi #gayrimenkulkiralamasözleşmesi #Türkiyedeyerleşikyabancı #TSKGüçlendirmeVakfı #sermayepiyasasıdöviz

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.