11.09.2020 tarihli, 31241 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği” ile borçlanma aracı sahipleri kurulunun (BASK) yapısı, borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi, BASK toplantılarına ilişkin esaslar ve ihraççıların temerrüdü halinde yapılacak olan işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler kapsamında “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu” müessesi getirilmiş, bu sayede yatırımcıların toplu bir şekilde hareket etmesi amaçlanmıştır.

Borçlanma Sahipleri Kurulu Tebliği’nin 3. maddesinde Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu (BASK); ihraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, izahname veya ihraç belgesi ile bu Tebliğde belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanan özel nitelikli kurul şeklinde tanımlanmıştır.

Tebliğde bahsi geçen “Tertip BASK” ve “Genel BASK” kavramları açıklanacak olursa; Tertip BASK, herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracına ilişkin olarak hazırlanan izahname veya ihraç belgesinde yer verilen veya bu belgelere dayanarak Merkezi Kayıt Kuruluşunda (MKK) tanımlanmış faiz, vade, anapara ve varsa bu belgelerde yer alan diğer asli hüküm ve şartlarda değişiklik yapılabilmesi için toplanacak kurullara verilen addır. Genel BASK ise, tertip BASK’ta alınmış olan bir karara katılmayan ve söz konusu tertip BASK kararının, borçlanma aracı sahipleri olarak kendileri açısından olumsuz olduğunu düşünen hak sahipleri tarafından çağrılabilecek olan kuruldur.

Kanun’un 31/A maddesinin 1. fıkrasına göre; “İhraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının sahipleri, borçlanma aracı sahipleri kurulunu oluşturur. İhraççının her bir tertip borçlanma aracı sahipleri de ayrı bir borçlanma aracı sahipleri kurulu oluşturabilir.” Yani, borçlanma araçlarını ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuran veya borçlanma araçları halka arz edilen tüzel kişilerin (“İhraççılar”) tedavülde bulunan borçlanma araçlarının sahiplerine, değişen koşullara göre toplu şekilde hareket etme imkanı sağlanmıştır.

İhraççıların herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile borçlanma aracı sahipleri temsilcisi seçilebilir. İzahnamede veya ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. Temsilcinin farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olması mümkündür. Aynı şekilde temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

Borçlanma Aracı Sahipleri Temsilcisinin, (“Temsilci”) ihraççı ile borçlanma aracı sahipleri arasında oluşan çıkar çatışmalarında borçlanma aracı sahiplerinin haklarını eşit işlem ilkesine uygun olarak koruyacak şekilde hareket etmesi gerekir. Bunun yanında temsilcinin mesleki eğitime, bilgiye ve tecrübeye; işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olması gerekmektedir. Temsilcinin tüzel kişi olarak belirlenmesi durumunda bu koşullar tüzel kişinin görevlendireceği gerçek kişi bakımından da aranır. Temsilcinin belirlenmesi veya değiştirilmesi, temsilci olarak atanabilecek kişide aranacak hususlar, temsilcinin görev ve yetkileri, ücret ve diğer ödemelere ilişkin hususlar izahname veya ihraç belgesinde gösterilir.

BASK toplantıları, izahname veya ihraç belgesinde açıkça belirtilmedikçe fiziken yapılmak zorundadır. Ancak BASK, karar metnini elden veya elektronik ortamda dolaştırmak ve borçlanma aracı sahiplerinin bu kararları imzalaması suretiyle toplantı yapmaksızın da karar alabilir. Payları borsaya kote edilmiş anonim ortaklıklar ile borçlanma araçlarını halka arz eden ihraççılar, BASK toplantılarında fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden katılıma da imkan sağlamak zorundadır. Bunun dışındaki ihraççılar da esas sözleşmede hüküm bulunması şartı aranmaksızın BASK toplantılarını elektronik ortamda yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu, gerekli gördüğü hallerde BASK toplantılarına gözlemci gönderebilir.

İhraççının yurt dışında ihraç ettiği borçlanma araçları için söz konusu tebliğ uygulanmaz.

İzahname veya ihraç belgesinde; borçlanma aracından doğan borçların niteliği ve kapsamı ve  bu borçların geri ödenmesinde temerrüde düşülmesi anlamına gelecek durumları da somut olarak içerecek şekilde, geri ödemelerde meydana gelebilecek temerrütlerin tanımı ve kapsamına yer verilir.

Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.