15 Ocak 2021 tarihinde 31365 sayılı Resmi Gazete’de Değerli Konut Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile değerli konut vergisi detaylıca düzenlenmiştir. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların vergiden muaf tutulacağına dair geçen yıl bir düzenleme yapılmış olup bu kapsamdaki düzenlemeler bu tebliğde de yer almıştır.

Yayınlanmış olan bu tebliğe göre; birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak. Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de geçerli olacak.

Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükelleflerin, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, Tebliğin ekinde yer alan “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerektiği belirtilmiştir. 

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

-          5 milyon 250 bin TL ile 7 milyon 875 bin TL arasında olanlar; 5 milyon 250 bin TL’yi aşan kısmı için binde 3

-          10 milyon 500 bin TL’ye kadar olanlar; 7 milyon 875 bin TL’si için 7.875 TL, fazlası için binde 6

-          10 milyon 500 bin TL’den fazla olanlar; 10 milyon 500 bin TL’si için 23.625 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilecek.

Tebliğde yer alan örneklerde de açıklandığı gibi ilgili yıl için belirtilen (2021 yılı beyanında 5.227.000.-TL) tutarın altında olan taşınmazlar Değerli Konut Vergisi’nin kapsamına girmediğinden herhangi bir beyannameye dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu nitelikteki taşınmazlar ile değeri 5.227.000 TL üzerinde olan taşınmazların bir arada bulunması halinde değerlendirme sadece söz konusu tutarın üzerinde olan taşınmazlar için yapılacak ve bunlardan en düşük değerdeki biri yukarıda belirtildiği şekilde vergilendirilmeyecektir. 

Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili yılın şubat ayının 20'nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine verecek.

Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi, bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalayıp, e-beyanname şeklinde de gönderebilecek.

Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek.

Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilmeye devam edilecek. Her yıl için verilen beyannameye, beyannamenin verildiği yıl ve bir önceki yıla ilişkin bina vergi değerini gösteren belge eklenecek.