İmar hududu içinde bulunan düzenlenmeye tabi arsa ve arazilerin, düzenleme dolayısıyla oluşan değer artışları karşılığında, düzenlemeden önceki önceki yüzölçümlerinin %45’ine varıncaya kadar idareye bırakılan tutar, Düzenleme Ortaklık Payı’nı (DOP) ifade etmektedir. Düzenleme Ortaklık Payı kesintisinin yapılabilmesi için, düzenleme konusu arsa ve arazilerin genel hizmetler için yani, İmar Kanunu’nun 18 inci maddesinde de belirtildiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, park, yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi genel hizmetler için ve bu hizmetlerle ilgili tesisler için imar edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte Danıştay; pazar yeri, toplu taşımaya tahsis edilmiş yerler ve semt spor alanlarının genel hizmet alanına girdiğine ve Düzenleme Ortaklık Payı’nın böylesi alanlar için de geçerli kılınacağına hükmetmiştir. Düzenleme Ortaklık Payı yalnızca bir kere alınır. Bununla birlikte, Düzenleme Ortaklık Payı, düzenlemeye giren tüm arazi ve arsaların, düzenlemeye giren kısımlarının yüzölçümleriyle orantılı olarak alınmalıdır. Düzenleme Ortaklık Payı, genel hizmet alanları için düzenlenen arsa ve araziler için uygulanırken, Kamu Ortaklık Payı (KOP) ise bu genel hizmet alanlarının dışında kalan resmi kurum ve kuruluşlar için düzenlenen alanlar için uygulanır. Kamu Ortaklık Payı, İmar Kanunu’nun 18 inci maddesinin Uygulama Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinde, düzenleme sahasında bulunan hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların parselleri, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilir, şeklinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda, yalnızca düzenlemeye konu saha çevresinin yararına imar edilen yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri, karakol gibi yerler ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim okulları için Düzenleme Ortaklık Payı kesintisi yapılacakken, tüm kamunun yararına açık hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanları için Kamu Ortaklık Payı uygulanacak ve düzenlemeye tabi alanların malikleri düzenlemeye giren parsellerinin  alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirileceklerdir.