5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerce düzenlenmiş, yapılacak ya da yapılmakta olan veya mevcut binalarda enerji israfının önlenmesi amacıyla, binaların enerji ihtiyacını, tüketimini, yalıtım özellikleri gibi enerji verimliliğini içeren belgelerdir. 01/01/2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilecek olmakla birlikte; yeni binalar iskan ruhsatı alınması aşamasında EKB sunmamaları durumunda yapı kullanma izni alamayacaklardır. 01/01/2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için kanunun yayımından itibaren 10 yıl içinde (02/05/2017’ye kadar)  EKB düzenlenmesi şarttır, aksi taktirde, yapı kullanma izni belgesi alamayacaklardır. EKB alma zorunluluğu mevcut binalar için de zorunlu olmakla birlikte 02/05/2017’ye kadar EKB alabilirler. Bu uygulamanın dışında kalanlar;

  • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar
  • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar
  • Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar
  • Seralar
  • Atölyeler
  • Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları
  • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar
A en verimli ve G en verimsiz olmakla birlikte A-G aralığında ısı, enerji ve yalıtım sınıflandırmalarına tabi olacak olan binalar, enerji verimliliği mevcut binalarda her sınıftan EKB belgesi alabilirken, yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salınıma sahip olamayacaklarından ancak C sınıfı ve yukarısında kalmak üzere EKB alabileceklerdir. EKB düzenlendikten itibaren 10 yıl geçerlidir. Yeni yapılacak olan binalara EKB düzenlemeye yetkili kuruluşlar, düzenlemek üzere yetki belgesi almış kişilerle meslek odalarından Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip mühendisler veya mimarlar yada bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler iken; mevcut binalara ait EKB düzenleme yetkisi ise, bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketlerine aittir. DEĞERLENDİRME; İlgili mevzuat gereğince, uygulama kapsamı dışında bırakılan yapılar yukarıda sayılmış olmakla birlikte, mevcut yapılar 02/05/2017 tarihine kadar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinden biriyle irtibata geçerek EKB alabilirler. Yaygın görüşün aksine bu uygulama ile mantolama gibi ısı yalıtım işlemlerinin yapılması şart koşulmamıştır filhakika mevcut binaların dahil olmaları gereken asgari enerji sınıfı da bu yüzden belirlenmemiştir. Ancak enerji performansını iyileştirmek adına adım atmak isteyen mevcut bina yönetimleri yine bu Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinden biriyle irtibata geçilmelidir.