15.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7242 sayılı Kanunla toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapılmaktadır. Biz de bu değişiklik ile getirilen düzenlemeleri işbu yazımızda inceledik.

1. Caydırıcılığı artırmak amacıyla bazı suçların cezaları artırılmıştır.

Bu kapsamda, yaralama suçunun “canavarca hisle” işlenmesi hali nitelikli haller arasına alınmış ve suçun bu suretle işlenmesi durumunda verilecek azami ceza 18 yıla çıkarılmıştır. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tefecilik suçlarının cezaları artırılmıştır.

2. İnfaz sürecine ilişkin kararların hükmü veren mahkeme yerine infaz hâkimlikleri tarafından verilmesi sağlanmaktadır.

İnfaz hâkimliklerine yeni görevler ihdas edilerek etkili hale getirilmesi ve uzmanlaşmanın sağlanması amaçlanmıştır. Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı infaz hâkimliğine şikâyet başvurusunda bulunulabilmesine imkân tanınmıştır. İnfaz hâkimlerinin yeni görevleri 01.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu tarihe kadar ceza mahkemelerinin infaza ilişkin mevcut görev ve yetkileri aynen devam edecektir.

3. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin birtakım iyileştirmeler yapılmıştır.

Sürekli hastalığı veya engeli bulunan hükümlüler, hamile ve çocuklu kadın hükümlüler ile çocuk ve yaşlı hükümlüler için infaz koşullarına dair birçok konuda iyileştirmeler getirilmiştir. Tüm hükümlüler için hediye kabul etme, mazeret izni, kütüphaneden yararlanma, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma gibi birçok alanda yararlanma imkânları artırılmış ve şartlar esnetilmiştir. Ayrıca açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları yeniden belirlenmiş ve önemli suçlar bakımından infaz hâkiminin onayı getirilmiştir.

4. Cezaları özel usullere göre infaz edilecek hükümlülerin kapsamı artırılmıştır.

Hapis cezalarının hafta sonu, geceleyin veya konutta infazı usullerine ilişkin 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca kadın, çocuk ve yaşlı hükümlüler için konutta infaz usulüne ilişkin ceza sınırları artırılmıştır. Hamile kadınların cezalarının infazının 1,5 yıla kadar ertelenmesi imkânı getirilmiştir. Hasta ve engelli hükümlülere ilişkin ATK raporuna bağlı olarak konutta infaz imkânı getirilmiştir.

5. Koşullu salıverme oranları düşürülerek hükümlülerin ceza infaz kurumlarında geçirmesi gereken süreler azaltılmıştır.

Koşullu salıverilme oranı kural olarak 2/3’ten yarıya(1/2) indirilmiştir. Mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından ise infaz oranı 3/4’ten 2/3’e indirilmiştir. Ancak uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçları ile terör suçları, kasten öldürme, neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından ise mevcut koşullu salıverilme oranları değiştirilmemiştir.

6. Covid-19 salgını nedeniyle denetimli serbestlik kurumuna ilişkin geçici düzenlemeler yapılmıştır.

30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarılmaktadır. Ancak terör suçları, uyuşturucu ticareti suçları, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu ve kadına karşı şiddet suçları, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar bu geçici düzenleme kapsamı dışında tutulmuştur.

Bu artırıma ek olarak, sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler, maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen altmış beş yaşını bitirmiş hükümlüler ve çocuk hükümlüler bakımından denetimli serbestlik süresinin ayrıca arttırılması gibi bazı geçici düzenlemeler getirilmiştir.

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan iyi halli hükümlülerden açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına bir yıl kalanların açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilmesine imkân tanıyan bir düzenleme yapılmıştır.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31.05.2020 tarihine kadar izinli sayılmıştır. Bu sürenin, gerektiğinde Sağlık Bakanlığının önerisiyle her defasında iki ayı geçmemek üzere Adalet Bakanlığınca 3 kez uzatılabileceği düzenlenmiştir.