Koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler ile çek kanununda da değişiklik yapıldı. Değişiklik kapsamında 24/3/2020 tarihine kadar Çek kanunu madde 5 uyarınca karşılıksız çek keşide etme suçunu işlemiş olanların infazı 26 Mart 2020 tarihi itibari ile durduruldu. Buna göre hükümlüler tahliye tarihlerinden itibaren 3 ay içinde çekin karşılıksız kalan kısmının 1/10’ini ödemek zorundalar. Kalan kısmını ise üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.

 

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

 

Detaylı bilgi içi 26 Mart tarihli resmi gazete ile yayınlanan 7226 numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 49

Link https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm