Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik’in Amacı Nedir?

15 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de Rekabet Kurumu’ndan “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik” yayınlanmıştır ve yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 1. maddesinde de belirtildiği üzere bu yönetmeliğin amacı, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. ve 6. maddelerinde yasaklanmış davranışlara ilişkin olarak haklarında soruşturma başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerine Rekabet Kanunu’nun 43. maddesi uyarınca uygulanabilecek uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Uzlaşma Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

1) Uzlaşma Sürecinin Başlatılması

Yönetmeliğin 4. maddesine göre, Rekabet Kurulu, soruşturmaya başlanmasından sonra, soruşturma taraflarının yazılı talebi üzerine veya resen uzlaşma usulünü başlatabilir. Yönetmeliğin 5. maddesine göre, Rekabet Kurulu, uzlaşma sürecini resen başlatırsa, soruşturma taraflarını uzlaşma görüşmelerine davet eder. Soruşturma tarafları, bu davetin tebliğinden itibaren 15 gün içinde uzlaşma görüşmelerine başlamak isteyip istemediklerini Rekabet Kurumu’na yazılı olarak bildirir.

2) Uzlaşma Görüşmeleri

Rekabet Kurulu’nun soruşturma taraflarının talebini kabul etmesi ile beraber soruşturma tarafları Rekabet Kurulu’nun gönderdiği daveti süresinde kabul ederse, Rekabet Kurumu ilgili taraflarla uzlaşma görüşmelerini en kısa sürede başlatır.

Uzlaşma görüşmelerine başlanmış olması, uzlaşma taraflarının kendilerine isnat edilen ihlali kabul ettikleri anlamına gelmez. Uzlaşma tarafları, uzlaşma metninin sunulmasına kadar uzlaşma sürecinden çekilebilir.

Bu yönetmeliğin 6. maddesinin 5. fıkrasına göre, Uzlaşma görüşmelerinde, soruşturmanın güvenliğinin tehlikeye düşmemesi koşuluyla, uzlaşma tarafının aşağıdaki hususlarda bilgi edinmesi sağlanır ve uzlaşma tarafları bu hususlar hakkında görüşlerini bildirir:

 • Uzlaşma tarafı hakkında ileri sürülen iddiaların içeriği,
 • İsnat edilen ihlalin niteliği ve kapsamı,
 • Uzlaşma tarafının, isnat edilen ihlalin niteliğine ve kapsamına ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla sınırlı olmak ve ticari sırlardan ve gizli bilgilerden arındırılmak kaydıyla, taraf hakkındaki ihlal isnadına dayanak teşkil eden başlıca deliller,
 • Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde uygulanabilecek indirim oranı,
 • Uzlaşma tarafına verilebilecek idari para cezası aralığı.

 

 

3) Uzlaşma Ara Kararı

Yönetmeliğin 7. maddesine göre, Rekabet Kurulu, uzlaşma görüşmelerinin tamamlanınca sürece ilişkin ara kararını verir. Bu ara kararda yer verilen hususlar şunlardır:

 • İsnat edilen ihlalin niteliği ve kapsamı,
 • Ceza Yönetmeliği kapsamında hesaplanan azami idari para cezası oranı,
 • Uzlaşma usulü sonucunda uygulanacak indirim oranı,
 • Varsa, Aktif İşbirliği Yönetmeliği kapsamında uygulanacak indirim oranı,
 • Verilecek azami idari para cezası oranı ve miktarı,
 • Uzlaşma metninin Rekabet Kurumu’na gönderilmesi için verilecek ve on beş günü aşmayacak kesin süre,
 • Uzlaşma metninin süresi içinde gönderilmemesi halinde, Rekabet Kurulu’nun ara kararda yer verilen hususlarla bağlı olmayacağı.

Uzlaşma tarafları, uzlaşma ara kararında yer verilen hususları müzakere konusu yapamaz.

4) Uzlaşma Metni

Yönetmeliğin 8. maddesine göre, uzlaşma tarafı, uzlaşma ara kararında bildirilen hususları kabul ederse aşağıdaki unsurları içeren bir uzlaşma metnini sunar:

 • Uzlaşma tarafının ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettiğine dair açık beyanı,
 • Kurulun uzlaşma tarafına ihlal nedeniyle verebileceği azami idari para cezası oranı ve miktarı ile tarafın uzlaşma usulü çerçevesinde bu ceza oranını ve miktarını kabul ettiği,
 • Uzlaşma tarafının hakkındaki iddialar konusunda yeterli derecede bilgilendirildiği ve kendi görüşlerini ve açıklamalarını aktarmak için tarafa yeterli imkân tanındığı,
 • İdari para cezasının ve uzlaşma metninde yer alan hususların uzlaşma tarafınca dava konusu yapılamayacağı.

Uzlaşma metninin uzlaşma tarafını temsile yetkili kişilerce imzalanarak yazılı olarak sunulması esastır. Ancak yukarıdaki unsurları içeren beyan sözlü olarak da sunulabilir. Bu durumda, verilen beyan görevli meslek personeli tarafından yazılı hale getirildikten sonra uzlaşma tarafını temsile yetkili kişilere teyit ettirilir.

Sunulan uzlaşma metninde eksikliklerin bulunması halinde Rekabet Kurulu, bir defaya mahsus olmak üzere 7 gün içinde bu eksikliklerin giderilmesini, aksi takdirde Yönetmeliğin 11. maddenin 1. fıkrasının uygulanacağını taraflara bildirir.

Usulüne uygun şekilde sunulan uzlaşma metni geri çekilemez.

5) Uzlaşma Nihai Kararı

Yönetmeliğin 9. maddesine göre, uzlaşma metninin Rekabet Kurumu’nun kayıtlarına girmesinden itibaren 15 gün içinde, Rekabet Kurulu tarafından ihlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla ilgili taraf bakımından soruşturma sonlandırılır.

 

Bu Yönetmelik Devam Eden Soruşturmalara Uygulanabilir Mi?

Yönetmelikte yer alan Geçici Madde 1 uyarınca bu Yönetmelik hükümleri, yürürlüğe girmesinden önce başlatılan ancak soruşturma raporu tebliğ edilmemiş olan soruşturmalar hakkında da uygulanır.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.