A.   Türkiye Serbest Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşletmelerde Vergi Uygulamaları

 

Bu bölümde, serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yürürlükte olan vergi teşvikleri açıklanmıştır. Serbest bölgelerde Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine göre uygulanan vergi uygulamaları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1.      Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları

06/02/2004 tarihinden sonra “üretim” dışında faaliyet izni alan serbest bölge kullanıcıları gelir veya kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanmamaktadır.

06.02.2004 tarihinden itibaren serbest bölgelerde faaliyet göstermeye başlayan mükelleflerin kazançları gelir veya kurumlar vergisine tabi olacaktır.

2.      Serbest Bölgelerde Katma Değer Vergisi Uygulamaları

Katma Değer Vergisi (KDV) vergi literatüründe  “muamele vergisi” olarak tanımlanmakta olup, basit ifade ile muamele veya işlem tanımı mal teslimi veya hizmet ifası olarak ifade edilebilir.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin durumuna ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliği'ne göre; ihracat teslimatları ve bu teslimatlara ilişkin hizmetler KDV'den muaftır. Bu nedenle Türkiye'den serbest bölgelere satılan mallar ihracat rejimine tabidir ve katma değer vergisinden (KDV) muaftır.

I-                  SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

 

1. Üretici Kullanıcılar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkânı

 

·         Üretim konulu Faaliyet Ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar Gelir veya Kurumlar Vergisinden istisnadır.

 

·         Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oran Bakanlar Kurulu tarafından yüzde 50"ye kadar indirilebilir.

 

·         Üretim faaliyetinde bulunan serbest bölge kullanıcılarının, serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemleri ve düzenlenen kâğıtları damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.

 

Üretim faaliyeti dışındaki konularda 06/02/2004 tarihinden önce Ruhsat almış olan kullanıcıların Gelir veya Kurumlar Vergisi muafiyeti, Faaliyet Ruhsatı süresi sonuna kadar devam edecektir. 06/02/2004 tarihinden itibaren diğer konularda düzenlenen Faaliyet Ruhsatları kapsamında vergi muafiyeti bulunmamaktadır.

 

2. Orta ve Uzun Vadede Geleceği Planlayabilme İmkânı

 

·         Hazır işyeri kiralayan kiracı-kullanıcı firmalar için 15 yıl,

·         Hazır işyeri kiralayan üretici-kiracı-kullanıcı firmalar için 20 yıl,

·         Kendi işyerini inşa eden yatırımcı-kullanıcı firmalar için 30 yıl,

·         Kendi işyerini inşa eden üretici-yatırımcı-kullanıcı firmalar için 45 yıl,

 

Süreli faaliyet ruhsatı düzenlenmektedir.

 

Diğer taraftan, yatırımcı kullanıcılara Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar kiralanabilir veya bunlar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilir.

 

3. Kâr Transferi İmkânı

 

Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiç bir izne tabi olmaksızın yurt dışına veya Türkiye'ye serbestçe transfer edilebilmektedir.

 

4. Ticaret Kolaylığı İmkânı

 

Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabilirler. Diğer taraftan, serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz. Ayrıca, bölgelerde sarf malzemelerinin en kısa sürede teminini sağlayabilmek amacıyla bedeli 5000 ABD Doları veya karşılığı Yeni Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.

 

5. Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkânı

 

Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez. Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez. Ancak serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.

 

6. AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım

Belgelerinin Temini İmkânı

 

Serbest bölgeler, “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkündür. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesinde belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.

 

7. Eşitlik Prensibi

 

Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır. İşleticiler ve kullanıcılar, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden de yararlandırılabilir.

 

8. Zaman Kısıtlaması Bulunmaması

 

Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.

 

9. Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Serbestçe Belirlenecek Ticari

Faaliyet İmkânı

 

Gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri ile üretici işletmelerin talepleri hariç olmak üzere, fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.

 

10. Gerçekçi Bir Enflasyon Muhasebesi İmkânı

 

Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme dövizle yapılır.           

 

11. Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı

 

Serbest bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal satışına ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak ticarete kısıtlama getirilmemiştir. Serbest bölgelerden yurt içine mal satışına, tüketim malları ve riskli mallar dışında, herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

 

12. Azaltılmış Bürokratik Prosedür ve Dinamik İşletme Yönetimi

 

Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir.

Serbest bölgeler özel sektör şirketlerince işletilmektedir.

13. Stratejik Avantaj

 

Serbest bölgelerimiz, AB ve Orta Doğu pazarlarının yakınında, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki büyük limanlara, uluslararası havaalanlarına, karayolu ağlarına, kültür, turizm ve eğlence merkezlerine yakın yerlerde kurulmuştur.

 

14. Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı İmkânı

 

Serbest bölgelerin altyapısı gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı standarttadır.

 

15. Tedarik Zinciri İmkânlarından Yararlanma Kolaylığı

 

Serbest bölgeler özellikle ihracata dönük üretim yapan firmalara, ara malı ve hammadde temininde, dünya fiyatları ve şartları ile kesintisiz tedarik imkânları sunmaktadır.

B.   Karşılaştırma

 

Bu bölümde, Türkiye'deki Konvansiyonel bir Limited Şirket ile Türk Serbest Bölgelerindeki Limited Şirketler arasında karşılaştırmalı bir çalışma yapılacaktır. Vergi rejimi ve genel avantajlar yukarıda açıklanmıştır.

 

Konvansiyonel Limited Şirket

Serbest Bölgede Limited Şirket

 

 • Türkiye'de Limited Şirket kurmak için herhangi bir lisans veya ruhsat gerekli değildir.
 • Şirketin faaliyet göstermesi için zaman sınırı yoktur
 • Belgeler hazır olduktan sonra şirket bir hafta içinde kurulabilir
 • Şirket konumu için herhangi bir sınırlama yoktur.
 • Önceki bölümde listelenen avantajlardan yararlanamaz
 • Damga vergisinde muaf değildir
 • Gelir vergisi ve kurumlar vergisine tabiidir
 • KDV muafiyeti yoktur

 

 

 • Faaliyet ruhsatı almak için 5.000,00 USD ödenmesi gerekmektedir
 • Şirket, lisansın süresi devam ettiği müddetçe faaliyet gösterebilir
 • Şirket ancak işletme ruhsatı alındıktan sonra kurulabilir
 • Şirket merkezi Serbest Bölge içinde yer almalıdır
 •  Önceki bölümde listelenen avantajlardan faydalanır
 • Damga vergisinden% 100 muafiyet
 • Gelir vergisi ve kurumlar vergisine tabiidir (Üretim yapanlar hariç)
 • Yukarıda açıklandığı üzere KDV'den muaftır