Tür değişikliğinde borçlu değişikliği söz konusu olmamakla birlikte, belirli koşullar altında alacaklıların haklarının, tür değişikliğine rağmen olumsuz şekilde etkilenmesi mümkündür. Örneğin ortakların ortaklık borçlarından sınırsız sorumlu olan bir kolektif şirketin anonim şirkete dönüşmesi halinde alacaklıların, ortakların bu ikinci derecedeki sınırsız sorumluluğuna ilişkin hakları kaybolmaktadır.

Aynı durum, borçlarından üyelerinin kişisel olarak sorumlu olduğu bir kooperatifin anonim şirkete dönüşmesi halinde de geçerlidir. Bu nedenle aynen birleşme ve bölünmede olduğu gibi tür değiştirmede de TTK m. 158 hükmünün uygulanması gerekir. Bu maddeye göre tür değiştirmeden önce ortaklığın borçlarından sorumlu olan ortakların sorumluluğu tür değiştirmeden sonra da aynen devam eder.

Ancak bu borçlar tür değiştirme kararının ilanından önce doğmuş olmalı veya borçları doğuran sebepler bu tarihten önce oluşmuş olmalıdır. Tür değiştirmede ortaklığın borçlarından doğan, ortakların kişisel sorumluluğuna ilişkin talepler, tür değiştirme kararının ilanı tarihinden itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Alacak, ilan tarihinden sonra muaccel olursa, zamanaşımı süresi muacceliyet tarihinden başlar.