I- Veraset İlamının Alınması

Öncelikle, mirasçılardan birinin taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak veraset ilamı almaları gerekmektedir. 

Bu belgenin mahkemeden alınabilmesi için;

  1. Avukata dava vekâletnamesi verilmesi gerekmektedir.
  2. Yabancının miras bırakan ile ilişkisini gösterir yabancı ülkenin mahkemesi tarafından verilmiş veya yabancı ülkenin nüfus müdürlüklerince usulüne uygun düzenlenmiş Apostil şerhini* içeren ilam ya da nüfus kaydı
  3. Yabancının miras bırakan ile ırsi bağını gösterir Apostil şerhini* içeren doğum belgesi
  4. Yabancı ülkenin mahkemesi tarafından verilmiş veya yabancı ülkenin nüfus müdürlüklerince usulüne uygun düzenlenmiş Apostil şerhini* içeren Aile nüfus kaydı
  5. Yabancı ülke Apostil şerhini* içeren ölüm belgesi

*Apostil şerhi veya Apostil şerhini tanımayan bir başka deyişle Lahey Anlaşmasına taraf olmayan ülkeler açısından belgesinin o yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Veraset ilamının düzenlenmesi mahkemelerin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte yaklaşık birkaç hafta sürmektedir.

 

II- Emlak Beyanı

Taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeye müracaat edilerek, emlak beyanında bulunulur ve vergiler ödenir. Emlak beyanı için gerekli evraklar şu şekildedir.

  1. Avukata veraset intikali işlemleri için vekâletname verilmesi gerekmektedir. (Tüm varislerden)
  2. Miras bırakılan taşınmazların tapuları

III- Veraset Beyanı

 

Veraset beyanı vefat tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili veraset vergi dairesine verilmelidir. Vermeme durumunda gecikmeye dayalı bir ceza ödenmesi gerekecektir. Veraset beyanı verirken gerekli belgeler de şunlar: (Vergi oranları Ek 1'de açıklanmıştır)

1.      Veraset ilamı

2.      Tastikli emlak beyanı

3.      Ölüm belgesi

4.      Vefat edenin banka veya bankalarda parası var ise bunların dökümü, hisse senedi, tahlil, telefon, araba gibi vs. menkul malları varsa bunların dökümü ve birer fotokopileri,

5.      Tapular

IV- Tapuda Devir

 

Tüm belgeler ile birlikte taşınmazın bağlı olduğu Tapu Dairesinden randevu alınarak istenilen evraklar sunulmalı ve harcı ödenmelidir.

Tüm evraklar sunulduktan sonra taşınmaz miras yolu ile gerçek kişi yabancının mirasçılarına intikal ettiğinden taşınmaz için yeni mirasçıları gösterir tapu belgesi alınmalıdır.

 

Veraset Ve İntikal Vergisi Hesaplama

Matrah

Veraset Vergi Oranı (%)

İlk 350.000 TL için

1,00

Sonra gelen 850.000 TL için

3,00

Sonra gelen 1.800.000 TL için

5,00

Sonra gelen 3.300.000 TL için

7,00

Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan bölümü için

10,00


Çocuklar ile eşten her birine düşen miras paylarının 2020 yılı itibariyle 306,603 TL’si, yalnızca eş olması durumunda miras payının 613,582 TL’si, (Şehit yakınlarına bu tutarının bir katı daha fazla istisna tutarı sağlanır)

Örnek: 2020 yılında vefat eden kişiden mirasçısı bulunan iki çocuğuna 700.000 TL miras kalmıştır. Her bir çocuğa kalan miras payından 306.603 TL istisna düşüldükten sonra kalan tutar veraset ve intikal vergisi matrahı kabul edilip tarife oranına göre vergilendirilecektir.

Her bir çocuğun miras payı % 50 (350.000 TL) olduğundan birisinin matrahı: 350.000 - 306.603 = 43.397 TL olacaktır. Dolayısıyla bir mirasçının ödeyeceği toplam vergi: 43.397 X %1 = 433,97 TL olup, bu tutar verginin tahakkukundan itibaren 3 yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir. Buna göre ilk taksit tutarı 72,32 TL olacaktır. Diğer mirasçı da aynı tutarda vergi ödeyecektir.