Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 17.01.2018 tarihinde yayımlandı. Yapılan düzenleme kapsamında İlgili yönetmeliğe göre üretim tesisinin, şebekeye olan uzaklığı, kurulu gücü azami 0,499 MW olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi 5 kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi ise 6 kilometreden, kurulu gücü 0,5 MW’dan bir MW’a kadar olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi 10 kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi 12 kilometreden fazla olmayacak. Bu fıkra hükmü yerel yönetimler ile yerel yönetimlerin kontrol ilişkisini haiz olduğu tüzel kişiler için uygulanmayacaktır. Kurulacak üretim tesisleri her bir trafo merkezi için münhasıran 5 MW bağlantı kapasiteli olmak üzere TEİAŞ tarafından tahsis edilir. Tahsis edilen kapasite tamamlanmazsa ek kapasite için TEİAŞ’a başvurular iletilecek. Başvuru TEİAŞ tarafından uygun bulunursa kapasite tahsis edilecektir. Geçici kabulü yapılmış olmak kaydıyla, Yönetmelik kapsamındaki üretim tesisi; satış, devir veya diğer bir düzenleme ile bu Yönetmelik veya ilgili mevzuat kapsamında devretmek isteyen kişinin kapasite tahsisini sağlayan şartları haiz üretim faaliyeti göstermek isteyen başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredilebilecek.