İcra Müdürlükleri nezdinde takiplerin başlatılması, itirazın iptali davaları, menfi tespit davaları, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takiplerin, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra takiplerinin, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması ve ilgili takiplere ilişkin davaların yürütülmesi gibi hizmetler sağlanmaktadır. İflas verilmesi, iflasın ertelenmesi, konkordato ilanı, icra takibi, imzaya/borca itiraz ve istihkak davaları, ihtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları, borçtan kurtulma ve ödenen paranın geri alınması davaları bu alanda sunduğumuz hizmetlerden bazılarıdır.

Barlas Hukuk tarafından İcra İflas Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
  • İflas Erteleme
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi