kindle-1867751_1920

Çalışma İzni Başvuruları Nasıl Yapılır?

alışma izni başvurusu, en az altı aylık alınmış oturma izni olan yabancılar için Türkiye’den (Yurt içi başvuru) geçerli bir oturma izni olmayan yabancılar için ise yabancının ülkesinde ki Türk büyükelçilikleri üzerinden, KEP adresi ve elektronik imza ile online olarak yapılır,  Başvuru bizzat işveren tarafından veya vekalet dahilinde yetkilendirilmiş danışmanlık firması tarafından yapılır.

files-1614223_1920

Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

İlk başvuru için işveren tarafından gönderilecek belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (elektronik başvuru sırasında taranarak çevrimiçi gönderilen; Bakanlığa doğrudan müracaatta basılan) gönderilen bir çalışma izni başvuru formu,
Geçen yıl vergi makamları tarafından onaylanmış (elektronik başvuru sırasında taranan ve çevrimiçi gönderilen) bir bilanço ve bir kar / zarar tablosu, 

cheesetown-4346233_1920

Ev Hizmetlerinde Yabancı Bakıcı Çalıştırma

Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.” hükmü amir olup bu düzenleme çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

reception-2507752_1920

Turizm Sektörü İçin Yabancı Personel Çalıştırma Kriterleri

Turizm Sektöründe Çalışacak Yabancılara Dönük Yeni Düzenleme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından da 2016 yılında yaşanan bölgesel olaylardan olumsuz etkilenen turizm sektörüne destek olmak amacıyla 31.12.2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere turizm sektöründe çalışacak yabancılara ödenecek taban ücret düzeylerinde ve istihdam kriterlerinde kolaylıklar sağlandı. Buna göre, ÇSGB Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından 14.02.2017 tarihinde yayınlanan duyuruda, sektör temsilcilerinden gelen talepler neticesinde ilave kolaylıkların 2017 yılında da artırılarak devam etmesi kararlaştırıldı. Düzenleme şu şekilde:

globe-960267_1920

Suriyeli İşçilere Çalışma İzni Nasıl Alınır?

İş yerinizde geçici koruma kartı (GKK) sahibi bir Suriyeli işçi çalıştırmak için SGK ya kayıtlı en az bir  Türk personelinizin olması yeterlidir, berberler, oto sanayiler ve diğer tüm çırak ve kalfa ihtiyacı olan küçük esnaflar isterlerse çalışma izni alarak iş yerlerinde bir Suriyeliyi yasal olarak çalıştırabilirler.

Fabrikada Suriyeli çalıştırmak zorunlu değildir fakat ihtiyaç olması durumunda çalışacak her bir Suriyeli için en az 10 Türk personel olması gerekmektedir. Çalışacak Suriyeli sayısı toplam personelin %10 undan fazla olamaz. Örneğin 100 kişinin çalıştığı bir fabrikada sadece 10 Suriyeli işçiye çalışma izni alabilirsiniz.

istanbul-4411942_1920

Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzni

Türk soylu yabancılar ile ilgili en büyük muamma hangi uy­rukluların Türk soylu sayılacağıdır. Çevre ülkelerden ve Balkan­lardan ülkemize gelen Türklerin bu kapsamda çalışma haklarından yararlanmak istedikleri bilinmektedir. Kanunda ve Kanunun Uygu­lama Yönetmeliğinde yabancılara yasak meslekleri yapabilecek Türk soylu yabancıların kapsamı hakkında bir hüküm bulunma­maktadır. Bu durum hukuksal bir eksiklik değildir. Zira bu konuda hem idarenin takdir yetkisi ön plana çıkmakta hem de gizlilik dere­celi mevzuatla çerçevesi çizilmektedir

architect-3979490_1920

Yabancı Mühendis Çalışma İzni

6735 sayılı yeni Uluslararası İşgücü Kanunu MADDE 21- ile, mühendis ve mimarların çalışma izinlerine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Yabancı mühendis ve mimarların, öğrenimlerini Türkiye’ deki bir yüksek öğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında ilgili ülke makamları ve Yüksek öğretim Kurulu tarafından tanınmış bir yüksek öğretim kurumunda tamamlayarak…

bag-1868758_1920

Yabancı Öğretmen Çalışma İzni

Çalışma Bakanlığı Özel Eğitim kurumlarında çalışacak yabancılara çalışma izni verilmesinde bir takım düzenlemeler getirdi, buna göre;

Özel Eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışmayacak yabancılara izin verilirken kurumun öğrenci sayısı ve Türk personel sayısı göz önünde bulundurulacak, öğrenci sayısı az olan kurumlarda halka ilişkiler elemanı, misafir ilişkileri personeli vb gibi ünvanlarla alınan çalışma izinlerine kısıtlama getirebilecek.

doctor-5342890_1920

Yabancı Doktor Çalışma İzinleri

Özel Sağlık Kuruluşlarının yabancı uyruklu doktor çalıştırması için öncelikli olarak Sağlık Bakanlığından ön izin belgesi alması gerekmektedir.

Önceki dönemlerde yabancılara yasak olan meslekler dahilinde bulunan doktorluk mesleği ülkemizde serbest hale getirilmiştir. Şirketler için istenilen evrakların haricinde ekstra olarak Sağlık Bakanlığından ön izin belgesi, yabancı doktorun diplomasının YÖK denkliği ve Türkçe dil sınavından en az B geçer not aldığını gösterir belge ile yabancı doktor çalışma izni için başvuruda bulunulabilir.

aircraft-2104594_1920

Yabancı Kabin Memurlarının Çalışma İzinleri

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A) kapsamında, yirmi ve üzeri yolcu koltuk kapasitesine sahip hava araçları ile tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış havayolu işletmeleri yabancı kabin memuru çalıştırabilir.

SHY-6A Yönetmeliğinin “Lisanslı Personel Temini” başlıklı 22nci maddesinin dördüncü fıkrasının; “4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamına girmeyen durumlarda; sadece yurt dışındaki operasyonlar sırasında Türkiye Cumhuriyeti tescilli uçaklarda görev alacak yabancı personel ile ilgili izinler Genel Müdürlük tarafından ayrıca değerlendirilir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.